A journal of IEEE and CAA , publishes high-quality papers in English on original theoretical/experimental research and development in all areas of automation

Most Download

1
A Survey on Smart Agriculture: Development Modes, Technologies, and Security and Privacy Challenges
Xing Yang, Lei Shu, Jianing Chen, Mohamed Amine Ferrag, Jun Wu, Edmond Nurellari, Kai Huang
2021, 8(2): 273-302. doi: 10.1109/JAS.2020.1003536
Abstract(10208) HTML(1194) PDF(1993)
2
The DAO to MetaControl for MetaSystems in Metaverses: The System of Parallel Control Systems for Knowledge Automation and Control Intelligence in CPSS
Fei-Yue Wang
2022, 9(11): 1899-1908. doi: 10.1109/JAS.2022.106022
Abstract(3163) HTML(65) PDF(1799)
3
The Metaverse of Mind: Perspectives on DeSci for DeEco and DeSoc
Fei-Yue Wang
2022, 9(12): 2043-2046. doi: 10.1109/JAS.2022.106106
Abstract(2679) HTML(43) PDF(1605)
4
What Does ChatGPT Say: The DAO from Algorithmic Intelligence to Linguistic Intelligence
Fei-Yue Wang, Qinghai Miao, Xuan Li, Xingxia Wang, Yilun Lin
2023, 10(3): 575-579. doi: 10.1109/JAS.2023.123486
Abstract(2987) HTML(167) PDF(1379)
5
How Generative Adversarial Networks Promote the Development of Intelligent Transportation Systems: A Survey
Hongyi Lin, Yang Liu, Shen Li, Xiaobo Qu
2023, 10(9): 1781-1796. doi: 10.1109/JAS.2023.123744
Abstract(392) HTML(40) PDF(1358)
6
Internet of Things for the Future of Smart Agriculture: A Comprehensive Survey of Emerging Technologies
Othmane Friha, Mohamed Amine Ferrag, Lei Shu, Leandros Maglaras, Xiaochan Wang
2021, 8(4): 718-752. doi: 10.1109/JAS.2021.1003925
Abstract(7617) HTML(1289) PDF(1350)
7
Networked Control Systems: A Survey of Trends and Techniques
Xian-Ming Zhang, Qing-Long Han, Xiaohua Ge, Derui Ding, Lei Ding, Dong Yue, Chen Peng
2020, 7(1): 1-17. doi: 10.1109/JAS.2019.1911651
Abstract(9729) HTML(4340) PDF(1119)
8
Iterative Learning Control With Incomplete Information: A Survey
Dong Shen
2018, 5(5): 885-901. doi: 10.1109/JAS.2018.7511123
Abstract(5681) HTML(1917) PDF(1036)
9
A Brief Overview of ChatGPT: The History, Status Quo and Potential Future Development
Tianyu Wu, Shizhu He, Jingping Liu, Siqi Sun, Kang Liu, Qing-Long Han, Yang Tang
2023, 10(5): 1122-1136. doi: 10.1109/JAS.2023.123618
Abstract(2844) HTML(67) PDF(993)
10
Artificial Intelligence Applications in the Development of Autonomous Vehicles: A Survey
Yifang Ma, Zhenyu Wang, Hong Yang, Lin Yang
2020, 7(2): 315-329. doi: 10.1109/JAS.2020.1003021
Abstract(6761) HTML(1403) PDF(952)
11
An Overview of Calibration Technology of Industrial Robots
Zhibin Li, Shuai Li, Xin Luo
2021, 8(1): 23-36. doi: 10.1109/JAS.2020.1003381
Abstract(4525) HTML(784) PDF(912)
12
Decision-Making in Driver-Automation Shared Control: A Review and Perspectives
Wenshuo Wang, Xiaoxiang Na, Dongpu Cao, Jianwei Gong, Junqiang Xi, Yang Xing, Fei-Yue Wang
2020, 7(5): 1289-1307. doi: 10.1109/JAS.2020.1003294
Abstract(6518) HTML(929) PDF(845)
13
Visuals to Text: A Comprehensive Review on Automatic Image Captioning
Yue Ming, Nannan Hu, Chunxiao Fan, Fan Feng, Jiangwan Zhou, Hui Yu
2022, 9(8): 1339-1365. doi: 10.1109/JAS.2022.105734
Abstract(2874) HTML(95) PDF(829)
14
Recent Progresses in Deep Learning Based Acoustic Models
Dong Yu, Jinyu Li
2017, 4(3): 396-409. doi: 10.1109/JAS.2017.7510508
Abstract(4565) HTML(1200) PDF(819)
15
Chat with ChatGPT on Industry 5.0: Learning and Decision-Making for Intelligent Industries
Fei-Yue Wang, Jing Yang, Xingxia Wang, Juanjuan Li, Qing-Long Han
2023, 10(4): 831-834. doi: 10.1109/JAS.2023.123552
Abstract(1714) HTML(117) PDF(756)
16
A Survey of Cyber Attacks on Cyber Physical Systems: Recent Advances and Challenges
Wenli Duso, MengChu Zhou, Abdullah Abusorrah
2022, 9(5): 784-800. doi: 10.1109/JAS.2022.105548
Abstract(2768) HTML(101) PDF(752)
17
Feature-Based Aggregation and Deep Reinforcement Learning: A Survey and Some New Implementations
Dimitri P. Bertsekas
2019, 6(1): 1-31. doi: 10.1109/JAS.2018.7511249
Abstract(7619) HTML(2543) PDF(744)
18
Recent Advances in Image Dehazing
Wencheng Wang, Xiaohui Yuan
2017, 4(3): 410-436. doi: 10.1109/JAS.2017.7510532
Abstract(3310) HTML(1176) PDF(723)
19
SwinFusion: Cross-domain Long-range Learning for General Image Fusion via Swin Transformer
Jiayi Ma, Linfeng Tang, Fan Fan, Jun Huang, Xiaoguang Mei, Yong Ma
2022, 9(7): 1200-1217. doi: 10.1109/JAS.2022.105686
Abstract(2296) HTML(379) PDF(722)
20
Cooperative and Competitive Multi-Agent Systems: From Optimization to Games
Jianrui Wang, Yitian Hong, Jiali Wang, Jiapeng Xu, Yang Tang, Qing-Long Han, Jürgen Kurths
2022, 9(5): 763-783. doi: 10.1109/JAS.2022.105506
Abstract(2438) HTML(21) PDF(682)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go